Bảng giá chung cư Thanh Xuân Complex - 24T3 Hapulico

Cập nhật : 18/12/2016 22:26:01 - Lượt xem : 1543

Bán các suất ngoại giao đẹp nhất giá hấp dẫn nhất Chung Cư Thanh Xuân Complex - 24T3 Hapulico

Chuyển nhượng các suất ngoại giao tầng 8, 14 và 15 giá rẻ nhất thị trường
Chung cư Thanh Xuân Complex - 24T3 Hapulico
(Thủ tục mua bán nhanh gọn ,kí trực tiếp với chủ đầu tư)
Thanh toán đợt 1 : 30% giá trị hợp đồng
Hotline : 0936.535.828
----------------------------------------------------------

Bảng giá tầng 8, 14 và tầng 15 Chung cư Thanh Xuân Complex - 24T3 Hapulico
 
BẢNG HÀNG GĐ1 24T3 HAPULICO THANH XUÂN  
STT Mã căn Hướng
 BC
Diện tích
(m2) theo TT03
Đơn giá gốc theo TT03 (đ/m2)  Tổng GTHĐ Đơn giá kinh doanh theo TT03 (đ/m2) Tổng giá kinh doanh  Ghi chú
1 801 ĐB-TB 122,60      34.000.000         4.168.400.000    37.500.000       4.597.500.000 Đã bán
2 802 ĐB-TB 85,70 34.000.000     2.913.800.000    37.500.000       3.213.750.000 Đã bán
3 803 ĐN-ĐB 118,00    34.000.000     4.012.000.000    37.500.000       4.425.000.000 Đã bán
4 804 ĐB 90,90      34.000.000         3.090.600.000    37.500.000       3.408.750.000 Đã bán
5 805 ĐB  87,80      34.000.000         2.985.200.000    37.500.000       3.292.500.000 Đã bán
6 806 ĐB 83,20    34.000.000       2.828.800.000    37.500.000       3.120.000.000 Đã bán
7 807 ĐB  118,10 34.000.000   4.015.400.000    37.500.000       4.428.750.000 Đã bán
8 808 ĐN-ĐB     89,20  35.000.000    3.122.000.000     38.500.000       3.434.200.000 Đã bán
9 809 ĐN-ĐB  107,10    35.000.000    3.748.500.000        38.500.000       4.123.350.000 Đã bán
10 810 ĐN-TN 106,90     35.000.000    3.741.500.000      38.500.000       4.115.650.000 Đã bán
11 811 ĐN-TN  89,20   34.000.000      3.032.800.000      37.500.000       3.345.000.000 Đã bán
12 812 TN-TB 118,00       33.000.000          3.894.000.000             36.500.000       4.307.000.000  
13 812A TN  88,80       33.000.000          2.930.400.000             36.500.000       3.241.200.000  
14 814 TN  86,80       33.000.000          2.864.400.000             36.500.000       3.168.200.000  
15 815 TN   82,80       33.000.000          2.732.400.000             36.500.000       3.022.200.000  
16 816 TN-ĐN 117,90 34.000.000    4.008.600.000     37.500.000       4.421.250.000 Đã bán
17 817 TN-TB 85,70       33.000.000          2.828.100.000             36.500.000       3.128.050.000  
18 818 TN-TB 122,40       33.000.000          4.039.200.000             37.000.000       4.467.600.000  
19 1401 ĐB-TB 122,60     34.000.000       4.168.400.000       37.500.000       4.597.500.000 Đã Bán
20 1402 ĐB-TB  85,70 34.000.000       2.913.800.000       37.500.000       3.213.750.000 Đã Bán
21 1403 ĐN-ĐB 118,00  34.000.000      4.012.000.000       37.500.000       4.425.000.000 Đã Bán
22 1404 ĐB  90,90    34.000.000     3.090.600.000    37.500.000       3.408.750.000 Đã Bán
23 1405 ĐB 87,80   34.000.000       2.985.200.000        37.500.000       3.292.500.000 Đã Bán
24 1406 ĐB 83,20  34.000.000      2.828.800.000         37.500.000       3.120.000.000 Đã Bán
25 1407 ĐB 118,10    34.000.000    4.015.400.000       37.500.000       4.428.750.000 Đã bán
26 1408 ĐN-ĐB  89,20     35.000.000      3.122.000.000       38.500.000       3.434.200.000 Đã bán
27 1409 ĐN-ĐB 107,10   35.000.000      3.748.500.000      38.500.000       4.123.350.000 Đã bán
28 1410 ĐN-TN 106,90    35.000.000       3.741.500.000       38.500.000       4.115.650.000 Đã bán
29 1411 ĐN-TN 89,20   34.000.000     3.032.800.000          37.500.000       3.345.000.000 Đã bán
30 1412 TN-TB 118,00       33.000.000          3.894.000.000             36.500.000       4.307.000.000  
31 1412A TN  88,80       33.000.000          2.930.400.000             36.500.000       3.241.200.000  
32 1414 TN  86,80       33.000.000          2.864.400.000             36.500.000       3.168.200.000  
33 1415 TN 82,80       33.000.000          2.732.400.000             37.000.000       3.022.200.000  
34 1416 TN-ĐN 117,90   34.000.000     4.008.600.000     37.500.000       4.421.250.000 Đã bán
35 1417 TN-TB 85,70     33.000.000      2.828.100.000         36.500.000    3.128.050.000 Đã bán
36 1418 TN-TB 122,40   33.000.000   4.039.200.000      36.500.000       4.467.600.000  
37 1501 ĐB-TB 122,60   34.000.000       4.168.400.000        37.500.000       4.597.500.000  
38 1502 ĐB-TB 85,70   34.000.000    2.913.800.000     37.500.000       3.213.750.000 Đã bán
39 1503 ĐN-ĐB  118,00   34.000.000       4.012.000.000       37.500.000       4.425.000.000 Đã bán
40 1504 ĐB 90,90 34.000.000   3.090.600.000      37.500.000       3.408.750.000 Đã bán
41 1505 ĐB 87,80 34.000.000    2.985.200.000   37.500.000       3.292.500.000 Đã bán
42 1506 ĐB 83,20 34.000.000   2.828.800.000    37.500.000       3.120.000.000 Đã bán
43 1507 ĐB 118,10 34.000.000   4.015.400.000       37.500.000       4.428.750.000 Đã bán
44 1508 ĐN-ĐB 89,20  35.000.000     3.122.000.000      38.500.000       3.434.200.000  Đã bán 
45 1509 ĐN-ĐB 107,10  35.000.000   3.748.500.000     38.500.000       4.123.350.000 Đã bán
46 1510 ĐN-TN 106,90   35.000.000      3.741.500.000      38.500.000       4.115.650.000 Đã bán
47 1511 ĐN-TN   89,20    34.000.000       3.032.800.000        37.500.000       3.345.000.000 Đã bán
48 1512 TN-TB 118,00    33.000.000       3.894.000.000         36.500.000       4.307.000.000 Đã bán
49 1512A TN 88,80       33.000.000          2.930.400.000             36.500.000       3.241.200.000  
50 1514 TN  86,80 33.000.000   2.864.400.000     36.500.000       3.168.200.000  
51 1515 TN 82,80   33.000.000     2.732.400.000   36.500.000       3.022.200.000  
52 1516 TN-ĐN  117,90   34.000.000    4.008.600.000        37.500.000       4.421.250.000 Đã bán
53 1517 TN-TB  85,70  33.000.000    2.828.100.000    36.500.000       3.128.050.000 Đã bán
54 1518 TN-TB 122,40 33.000.000   4.039.200.000     36.500.000       4.467.600.000 Đã bán
                 
>> Giá bán trên đã bao gồm VAT, nội thất hoàn thiện, chưa bao gồm phí bảo trì        

* Ghi chú :
[][][][]ơ]ư      Đặt cọc
[][][][]ơ]ư      Đã bán
>>> Click here > Trang chủ Chung cư Thanh Xuân Complex - 24T3 Hapulico
 
Các nội dung khác